TERMS AND CONDITIONS

Send

Naam*​

This field is required.

Mailadres*​

This field is required.

Onderwerp*​

This field is required.

Bericht*​

This field is required.

BEDANKT!

 

Het bericht is succesvol verzonden en je ontvangt snel een reactie.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hollands Brandmerk en een opdrachtgever waarop Hollands Brandmerk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hollands Brandmerk, voor de uitvoering waarvan door Hollands Brandmerk derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Hollands Brandmerk en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Indien Hollands Brandmerk niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hollands Brandmerk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Wijzigingen

Wijzigingen in alle overeenkomsten en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Hollands Brandmerk zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2 Hollands Brandmerk kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Opdrachtgever zal een schriftelijke opdracht, die nog niet door Hollands Brandmerk is aanvaard, alleen kunnen herroepen indien alle kosten c.q. inschrijvingen die zijn gemaakt ter zake van de beoordeling van de opdracht en de voorbereiding van de acceptatie, zullen worden vergoed c.q. gehonoreerd.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4 Begroting en prijzen

4.1 Hollands Brandmerk maakt, indien gewenst, een begroting met betrekking tot een opdracht. Daarin wordt kort de voorgestelde werkwijze aangegeven en een prijs begroot. Alle prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten en porti.

4.2 De begroting bevat een specificatie naar honorarium op basis van de door Hollands Brandmerk gehanteerde uur-, projecttarieven, evenals alle bijkomende kosten.

4.3 Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet overzien kunnen worden, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of prijsopgaven van derden, danwel anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.

4.4. De begroting kan door Hollands Brandmerk worden gewijzigd wanneer en zover deze gebaseerd is op omstandigheden of feiten, die op een later moment zijn gewijzigd.

4.5. Hollands Brandmerk is gerechtigd de afgegeven begroting zonder voorafgaand overleg, met maximaal 10% te overschrijden.

4.6 Indien niet op basis van een begroting als bedoeld in artikel 4 wordt gewerkt, is het navolgende van toepassing:a. Alle prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten en porti.b. In afwijking van het gestelde in artikel 2 heeft Hollands Brandmerk het recht prijsverhogingen van derden, voor zover na de offerte bekend is geworden, aan opdrachtgever door te berekenen.

4.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Hollands Brandmerk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 5 Uitvoering en levering

5.1 Hollands Brandmerk vervult een opdracht naar beste kunnen en vanuit haar professionele inzicht.

5.2 Eigendomsoverdracht van eventuele geleverde goederen vindt plaats door levering en na volledige betaling. Het risico is vanaf levering bij opdrachtgever.

5.3 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in eindproducten zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en composities.

5.4 Het eindproduct wordt geleverd na ontvangst van de betaling van de factuur.

 

Artikel 6 Tijdsplanning

6.1 Een door Hollands Brandmerk gegeven tijdsplanning inzake een opdracht geldt slechts als indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijn(en).

6.2 Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij tevoren schriftelijk het specifieke belang van een bepaalde termijn door opdrachtgever is vastgelegd en zulks door Hollands Brandmerk is geaccepteerd.

6.3 Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, als bedoeld in 6.2 zal Hollands Brandmerk niet aansprakelijk zijn voor de late levering wanneer deze wordt veroorzaakt door omstandigheden, welke buiten de macht van Hollands Brandmerk liggen.

 

Artikel 7 Reclame

7.1 Wanneer het geleverde bij levering zichtbare gebreken vertoont is opdrachtgever verplicht onverwijld schriftelijk of per mail te reclameren.

7.2 Betreffende gebreken, welke bij levering niet zichtbaar waren, is opdrachtgever verplicht onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk te reclameren.

7.3 Reclames welke niet schriftelijk of per e-mail en niet tijdig als omschreven in artikel 7.1 en 7.2 zijn geschied, behoeven niet meer door Hollands Brandmerk in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 8 Opschorting

Hollands Brandmerk is op ieder moment en altijd gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten wanneer opdrachtgever in gebreke is met enige verplichting jegens Hollands Brandmerk.

 

Artikel 9 Juistheid van gegevens

Hollands Brandmerk mag vertrouwen op de juistheid, c.q. de volledigheid van de gegevens zoals door opdrachtgever verstrekt bij de opdracht/briefings. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, c.q. onvolledigheden is opdrachtgever zelf aansprakelijk.

 

Artikel 10 Productiebegeleiding

10.1 Hollands Brandmerk zal, wanneer opdrachtgever daar om vraagt en Hollands Brandmerk daarin instemt, toezicht houden op de uitvoering van eventueel door of namens opdrachtgever aan grafische of andere (productie)bedrijven te verstrekken opdrachten.

10.2 Hollands Brandmerk zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, nooit zelfstandig partij zijn bij een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 10.1. Hollands Brandmerk kan opdrachtgever vertegenwoordigen tegenover een productiebedrijf voor zover dat binnen redelijke uitvoering van de opdracht passend is en zulks schriftelijk is bevestigd.

10.3 Alvorens de definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt, dient Hollands Brandmerk de laatste proefdruk, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd.

 

Artikel 11 Auteursrecht

11.1 Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder ontwerp (voorlopig of definitief) iedere (werk)tekening, model of andere vormgeving, berust bij Hollands Brandmerk.

11.2 Wanneer niet schriftelijk anderszins is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en onverminderd het gestelde artikel 11.3, slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in een omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.

11.3 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in 11.1 van Hollands Brandmerk rusten, zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Hollands Brandmerk verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.

11.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van Hollands Brandmerk aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hollands Brandmerk. Hollands Brandmerk zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

 

Artikel 12 Naamsvermelding

Hollands Brandmerk is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon of op een titelrol of anderszins, mits op een gebruikelijke wijze.

 

Artikel 13 Promotioneel gebruik

Hollands Brandmerk zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten is overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.

 

Artikel 14 Beëindiging opdracht

14.1 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te herroepen, doch uitsluitend onder de navolgende voorwaarden:

- Alle door Hollands Brandmerk in redelijkheid gemaakte kosten (honoraria daaronder begrepen) tot het moment van herroeping, worden door opdrachtgever terstond voldaan.

- Opdrachtgever zal Hollands Brandmerk terstond vergoeden de door Hollands Brandmerk in redelijkheid te verwachten winstmarge met betrekking tot de opdracht, voor dit doel hier gefixeerd op 20% van het totale bedrag dat met de opdracht is gemoeid.

14.2 In geval er sprake is van omstandigheden, waarop Hollands Brandmerk geen invloed kan uitoefenen en ongeacht of deze afhankelijk zijn van de wil van de opdrachtgever, welke de nakoming van de opdracht door Hollands Brandmerk in redelijkheid onmogelijk maken, heeft Hollands Brandmerk het recht de opdracht terug te geven, waarbij zij recht zal hebben op de vergoeding zoals omschreven in artikel 14.1.

14.3 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van een van der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst terstond te beeindigen.

 

Artikel 15 Betaling

15.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Hollands Brandmerk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Hollands Brandmerk aangegeven. Hollands Brandmerk is gerechtigd om periodiek te factureren.

15.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een direct opeisbare boete van 2% van het factuurbedrag verschuldigd en een rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

15.3 Hollands Brandmerk heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Hollands Brandmerk kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Hollands Brandmerk kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

15.4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

15.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 16 Abonnement (Webhosting)

De klant kan het Webhosting abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Het abonnement heeft een duur van 12 maanden, en wordt altijd, 30 dagen voor het einde van de abonnementsperiode, automatisch verlengd. Daarom moet een opzegging uiterlijk 30 dagen voor het einde van de abonnementsperiode door Hollands Brandmerk ontvangen zijn. Eventueel vooruitbetaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd. Als een opzegging niet op tijd door Hollands Brandmerk ontvangen wordt, is de klant verplicht het abonnementsgeld voor de volgende periode van 12 maanden te betalen.

De klant kan opzeggen door contact op te nemen met Hollands Brandmerk door middel van telefoon of mail en Hollands Brandmerk stuurt vervolgens een e-mail met daarin de bevestiging van de opzegging van het abonnement.

 

Voorbeeld:

Als het webhosting abonnement op 1 januari 2017 gestart wordt, is het abonnement geldig tot 31 december 2017. Wanneer de klant het abonnement het daaropvolgende jaar (2018) niet wil voortzetten, moet het abonnement voor 30 november 2017 worden opgezegd.

Zodra Hollands Brandmerk een opzegging ontvangen heeft, wordt de klant hiervan automatisch op de hoogte gebracht. De klant ontvangt een bevestiging van de opzegging via e-mail van Hollands Brandmerk. Als de klant een dergelijke bevestiging niet binnen 5 werkdagen heeft ontvangen, moet deze een nieuwe opzegging sturen.

 

Artikel 17 Afgifte materiaal

Alle materialen, die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Hollands Brandmerk zal hebben voldaan. Hetzelfde geldt voor opdrachtgever ter zake van materialen van Hollands Brandmerk (zoals werktekeningen, artwork, etc.), voor zover niet anders werd overeengekomen.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

18.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

18.3 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.4 De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

18.5 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

18.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 19 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 20 Geheimhouding

Hollands Brandmerk is verplicht alle informatie van opdrachtgever, die voor hem als vertrouwelijk kenbaar is, vertrouwelijk te behandelen.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing.

HELP

TERMS AND CONDITIONS

COOKIE POLICY

OVER HOLLANDS BRANDMERK 

THE COMPANY

Hollands Brandmerk